استعفای نخست وزیر عراق | هنوز اولشه

  • خبرنگار: چرا از همون اولش استعفا ندادی!؟
  • عادل عبدالمهدی: این هم اولشه! هنوز بازی اصلی شروع نشده!

عربی لهجۀ عراقی:

  • الصحفیه: لیش من اول ما قدمت إستقالتک!؟
  • عادل عبدالمهدی: های هم أوله؛ اللعبه الأصلیه بعده ما بادیه!

شاید این را هم بپسندید