شاه پر سخن، کم کردار

آورده‌اند که در تواریخ قدیمه و سنوات عدیمه، شاهی قصد طوماری کرد که در آن، نامی از وی نبود و

بیشتر بخوانید

حکایت سفیر شیرین مغز و بلوای دارالحکومه

اشعر الشعرای یخته دل آورده‌اند که به روزگاری قریب، بلاد افرنج را سفیری سخت بالابلند، به دارالحکومۀ طهران بود؛ قدش،

بیشتر بخوانید

خوشگل الحکایات | همت السلطنه و مهار عرض

همت السلطنه و درمان عرض به خامۀ أشعر الشعرای یخته دل در خبر است که همت السلطنه، صدر کیسۀ بلاد

بیشتر بخوانید

اندر حکایتِ بیرون انداختن ترامپ السلطنه مر بولتون البواتله را

شوخی با تابلویِ مرگ پریاموس، ژول لوفور | کاری از حیدر سهیلی اصفهانی آن گونه که در اخبار چند ماه

بیشتر بخوانید

اندر حکایت کشتی و دو راهزن

به خامۀ اشعرالشعرای یخته دل آورده‌اند در اسناد مبین، اندر حکایتی متین که در روزگار السلطان دونالد بن فردریک کریست

بیشتر بخوانید

اندر حکایت دادن تسهیلات، مر تولیدگران را

سرمقاله به قلم ادیب المخ بدیع اللسان یخته دل آن وزیر عظیم و آن مایۀ مباهات و تعظیم و آن

بیشتر بخوانید

اندر حکایت مستعفی شدنِ جناب وزیر تعلیم

خوشگل الحکایات به خامۀ اشعر الشعرای یخته دل  گفته‌اند در ازمنۀ قدیم، یکی وزیر بودی که بر کار تعلیم و

بیشتر بخوانید

بولتون البواتله

خوشگل الحکایات: اشعر الشعرای یخته دل گفته‌اند که در بلاد ینکیۀ مطهره، دلاور مرد میدان و اخگر دوران و جنگاور

بیشتر بخوانید