موگرینی گفت: این ستکس عملیاتی شده و مشکلی ندارد

مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا ضمن تاکید بر این خبر، از ایرانیان خواست که به تعهدات خودشان بازگردند به گزارش

بیشتر بخوانید