بیا کلیدم مال تو!

در جریانِ انتقال قدرت به رئیس‌جمهوری جدید، روحانی کلیدها را تحویل او داد و گفت: خیرش را ببینی!

به گزارش خبرگزری فکاهی ملانصرالدین، در جریان این دیدار، روحانی به رئیسی، کلیدی را تحویل داد و گفت: بیا این کلیدیه که قرار بود قفل مشکلاتش مملکت را با اون باز کنم. اما متاسفانه هر چی چرخوندم، باز نکرد که نکرد. ملت هم نامرد هی متلک می‌انداخت، شیشکی می‌کشید، من بدتر هول می‌شدم و برعکس می‌چرخوندم. کلید پدرسوخته وقتی برعکس می‌چرخوندم قفل می‌کرد، اما وقتی درست می‌چرخوندم، حتی اون‌هایی را که تازه قفل کرده بود، باز نمی‌کرد. کلید هوشمند پدرسوخته‌ایه!

شاید این را هم بپسندید