خوشگل الحکایات | لیز تراس و رویای تاچریسم

تاچر آمد، شب به خواب لیز تراس

هم یه راس

گفتش ای دخترک خوشگل لباس

آس و پاس

شده‌ای در خانۀ ۱۰ هم پلاس

کم بلاس

با خودت گفتی که من هم تاچرم

تا برای چارلز سوم چاکرم؟

دانی آن که اندر این ملک خدا

بی‌ ادا

یازده سال تمام و پر بلا

خنگ خدا!

داشتم پست رئیس الوزرا

بی‌صدا

با خودت گفتی که من هم تاچرم

تا برای چارلز سوم چاکرم؟

«پاییز خشم» مرا تو دیده‌ای؟

ریده‌ای!

در کنار مالویناس جنگیده‌ای؟

گندیده‌ای!

چه شباهت بین من هست و شما،

تو به ریش عمه‌ات خندیده‌ای!

با خودت گفتی که من هم تاچرم،

تا برای چارلز سوم چاکرم؟

اشعر الشعرای یخته دل

(حیدر سهیلی اصفهانی- صخره)

شاید این را هم بپسندید