اجرای کنکور به مافیای کنکور سپرده می‌شود

به گزارش خبرگزاری فکاهیِ ملانصرالدین، ممکن است اجرای کنکور، کلا به مافیای کنکور سپرده شود.

خبرنگار ما، به نقل از مقامی با مسئولیت وجدانی که وجدانا خواستار افشا نشدن نامش شد، گزارش داد: ” از آن جایی که به سبب تجربیات عمیق و گستردۀ مافیای کنکور، مقرر شده است که اجرای کنکور را هم به همین مافیای کنکور بسپاریم تا خدای نکرده تناقضی میان قول و عمل دیده نشود.”

به گزارش خبرنگار ما، این مقام که الهی مرض بگیره بس که سفارش کرد اسمش را نگیم، تاکید کرد: “فعلا که هم زدن مخ بچه‌ها و هم کتاب‌های کمک آموزشی و هم آموزگاران و مربیان و تقریبا همه چیز کنکور، دست مافیای کنکوره… فقط مونده این امتحان کذایی که ظاهرا، در اختیار سازمان سنجشه… خب چه کاریه! اجرای کنکور را هم می‌سپاریم دست خودشون، خودمون می‌ریم استراحت مطلق!”

شاید این را هم بپسندید