شوخی با تابلوی روز حساب، اثر میکلانژ

موضوع: فرار دسته جمعی اطرافیان ترامپ و فاصله گرفتن از او

اثر حیدر سهیلی اصفهانی

خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین

msn agency cartoon©۲۰۲۱

msn-agancy.ir

Haidar Sohaili Esfahani

 141 total views