دوچرخه‌سواری برای مردان هم حرام است

دوچرخه‌سواری برای مردان هم حرام است یکی از کارشناسان امور دینی تاکید کرد: در صورت اثبات شهوت‌آمیز بودن سواری با دوچرخه، استفاده از این وسیلۀ شهوت فزای برای مردان هم حرام است. به گزارش خبرنگارِ مجلۀ فکاهیِ ملانصرالدین، این کارشناس دینی، قبل از آغاز به سخن گفت: ” اگه اسمم را جای فاش کردی، می‌دم چوب تو…*** بکنند!” ایشان در ادامه فرمودند: “در صورت قرار گرفتنِ عناصر تحتانی مردان روی زینِ دوچرخه، به شکل که موجب برانگیختن شهوت در مردان بشود، استفاده از این وسیله برای مردان هم حرام مؤکد است و نباید استفاده بشود.” خبرنگار مجلۀ ملانصرالدین از این کارشناس حرفه‌ای دینی پرسید: “حاج آقا، می‌شه خودتون چند ثانیه همون جور روی همین صندلی بشینین تا من ببینم دقیقا چه اتفاقی می‌افته؟ منظورتون را بهتر بفهمم!” ایشان پاسخ داد:” بنده در بارۀ وضعیت مردان اطلاعات کافی ندارم. فقط تخصص ویژه در حوزۀ دوچرخه‌سواری زنان و آثار شهوت‌فزای آن بر زنان فوق تخصص گرفته‌ام.” خبرنگار ملانصرالدین با دهان باز گفت:”آهان!”

شاید این را هم بپسندید