فرانسه از سوریه همسایه‌تر است!

علت دعوت رئیس‌جمهوری فرانسه، به نشست کشورهای همجوار عراق و خودداری از دعوت مقام‌های سوریه، آن است که فرانسه، همجوارتر از سوریه است.

به گزارش خبرگزاری فکاهی ملانصرالدین، بعضی از کارشناسان معتقدند که کاظمی برای تعیین میزان همجواری بین فرانسه و  عراق از شاخص وجب استفاده کرده است. اما اگر وجبی هم حساب کنیم، سوریه، همجوارتر است. یکی از کارشناسان که اگر خودتان او را دیده بودید، عمرا اسمش را می‌پرسیدید، در پاسخ به پرسش ما در این باره گفت: “من فکر می‌کنم که کاظمی برای وجب کردن میزان همجواری، از آمریکا شروع می‌کند و شما قطعا می‌توانید درک کنید که فرانسه همجوارتر از سوریه است.”

از این کارشناس پرسیدیم که اگر این طور حساب کنید ایران که از سوریه دورتر است. او پاسخ داد: “ایران از خیلی وقت پیش که هر گونه شاخصی برای میزان همجواری تعیین شود، دعوت بود. ایران همیشه دعوت است و این را نه فقط کاظمی، بلکه همه می‌فهمند. چون شاخص دعوت ایران چرتکه‌ای است، نه وجبی!”

شاید این را هم بپسندید